آیا تاریخ خونین سگها را می دانید؟

آیا تاریخ خونین سگها را می دانید؟  آیا می دانید که انسان چطور گرگ را اهلی کرد؟ این پشمالوهای لوس و حرف گوش کن چطور نوادگان یکه بتازهای بیابان هستند؟ هزارها سال طول کشید ولی بشر گرگ خونخوار و مستقل را به روزی انداخت که برای یک لقمه بیسکوییت دم تکان دهد و بشیند و بچرخد و شیرینکاری کند. به همین سادگی اتفاق افتاد هزارها هزارها نسل کشی (به فتح و ضم  ک) محصولش سگ دست آموزی است که می نشیند روی پایت و خرخر می کند و توی خانه اگر بماند تنها کارش این است که با استرس منتظر شود برگردی. طرز تهیه :چندین سگ نر و ماده را با هم جفت می کنی . توله ها را با دقت می نگری هر کدام کوچکترین خصوصیت استقلال یا سرکشی داشت درجا می کشی. در نسل بعد مطیع ترین ها را با هم جفت می کنی و بقیه را می کشی. چندین نسل که ادامه دهی از نوادگان گرگ تنها سگهای مطیعی مانده است که خاصیت وفاداری یا خاکساری را دارند.
آشناست؟ این همان سیستم آموزشی ماست. سیاست و رسانه هم با ما همین کار را می کنند. مدرسه هم. اگر کودکی در مدرسه کمی سرکش و مستقل باشد توسط آموزگار تنبیه می شود و اگر در یک چیزی بهتر باشد و به آن مفتخر توسط بچه ها آوت کست می شود. اگر باهوش تر باشد هم توسط قلدرها بولی می شود. نتیجه این است که بعد از بیست سال یک جاندار مطیع امر جامعه دارید که کوچکترین قدمهایش روی اتو پایلوت تایید جامعه است. ریزمکانیزمهای دیگری هم توسط اعضای خانواده هست. مونثها توسط پسیو اگرشن و مذکرها توسط اگرشن اعضای این اجتماع کوچک را کنترل می کنند. ساختارش هم کاملا سوسیالیستی است به این طریق که منابع مالی خانواده یکی است و به صلاحدید قلدرترین عضو خانواده که معمولا مادر یا پدر (آن یکی که با مکانیزم بولی از کانال اگرشن یا پسیو اگرشن آشناست) به تک تک اعضای خانواده اختصاص می یابد. بیمه اش هم کاملا سوسیالیستی است. به این معنا که مهم نیست هر عضو خانواده اعم از فرزندان یا والدین در سن فعالیت چه کانتربیوشنی کرده است . یک پدر داءم الخمر یا یک مادر شکنجه گر یا فرزند معتاد در زمان بیماری و پیری از کلیه حقوق / اگر نه بیشتر یک عضو معمولی و مفید جامعه برخوردار است. خوبی و بدیش را خودتان قضاوت کنید. همه ما توله سگهایی هستیم که با تهدید به مرگ برای لقمه ای بیسکوییت معلق می زنیم. ساختار عشق و وفاداریمان هم برپایه تاریخ قتل عامهاست. چون اگر هابیل با کمال میل خوشبختیش را با قابیل تقسیم نکند محکوم به مرگ است. اگر یوسف زیباییش را نپوشاند محکوم به چاه است. دارندگان خصوصیات بهتر باید تظاهر به تواضع کنند تا زنده بمانند. تواضع هم یعنی با وجودی که همه خصوصیات خوب تو را می بینند تو جوری وانمود کن انگار آنها وجود ندارند و تو مثل کسی رفتارکن که آن خصوصیات را ندارد. خوب به مفهوم تواضع فکر کنید. خوب به تاریخ خونین سگها فکر کنید. خوب به مفهوم چشم زخم فکر کنید. خوب نباشید. معمولی باشید. 

هیچ نظری موجود نیست: