خصوصیت اینستاگرام

در راستای پست قبلی- فقط ایرونیها هستن که وقتی اجازه دسترسی به حساب خصوصیتو در اینستاگرام بهشون می دی اجازه دسترسی به حساب خصوصیشون رو نمی دن بهت. چطور می شه که تو کله ت رو بکنی تو کون زندگی روزانه من ولی خودت رو خارج از دسترس نگه می داری. مثل این آدم مذهبی ها که خودشون از پر و پاچه همه عکس می گیرن ولی زن یا شوهر خودشون رو زیرچادر یا صدمن ریش نگه می دارن. به به . به به.  

هیچ نظری موجود نیست: