بازنشستگی نصفه نیمه زنان ناقص العقل

ناراحتین که قانون بازنشستگی زنان بعد از بیست سال تصویب نشد؟ اصلا به مجلس بردنش نشاندهنده کون گشادی و عدم اعتقاد به برابری زنان ایرانی است. یعنی من که از ۱۷ سالگی نیمه وقت و از بیست و یک سالگی تمام وقت کار کرده ام باید سال دیگه یا نه چهار سال دیگه بازنشسته بشم؟ خودتون خجالت نمی کشید حقوق برابر هم می خواهید؟ عجبه ها؟ 

هیچ نظری موجود نیست: