اگر جای تو بودم

جملاتی که با اگر من جای تو بودم شروع می شوند اگرچه بصورت نصیحت بیان می شوند ولی خیلی غم انگیزند. اول اینکه با آرزوی بودن در جای تو شروع می شوند. جایی که جایی هم نیست. دوم اینکه نشان دهنده این است این گوینده ساعتها از زمان ذیقیمت خودش را به اختصاص داده که فکر کند چه چیز را می تواند در زندگی تو بهتر کند. وقتی که اگر برای بهبود زندگی خودش و یا نه حتی برای نوشیدن یک گیلاس مشروب اختصاص می داد مفیدتر بود. 

هیچ نظری موجود نیست: